!حضور مرکز تعلیمی زنان افغان در نمایشگاه سفارت کانادا

Palwasha Hassan speech on launch research Report finding on Girls access to education , challenges, opportunities and situation Analysis

د پوهنې وزارت: خبر داري کال د مرغومي ۳مه د پوهنې وزارت: خبر داري ورکوي چي۳۳۰۰ ښوونځي چې په راتلونکي کال کې جوړېږي، زیات شمېر به یې