!حضور مرکز تعلیمی زنان افغان در نمایشگاه سفارت کانادا