ورکشاپ ملی انکشاف رهنمود آموزشی معلمان تعلیم و تربیه در حالت اضطرار به ابتکار وزارت معارف و به همکاری مالی دفتر (Save the Children) و همکاری تخنیکی دفاتر (AWEC) و ) (CoAR) به تاریخ 19 دسامبر 2018 در هوتل پارک ستار برگزار شد. در ورکشاپ یاد شده از مسئولین بخش تعلیم و تربیه ی دفاتر و موسسات ملی و بین المللی همکار با معارف، ریاست تربیه معلم، ریاست نصاب تعلیمی معارف، اساتید پوهنتون های کابل و شهید برهان الدین ربانی، ریاست اتحادیه مکاتب خصوصی و دیگر نهاد های ذیربط دعوت بعمل آمده بود.

در آغاز این ورکشاپ پوهندوی محمد نعیم بهین رئیس عمومی تعلیمات عمومی وزارت معارف از همکاری های تخنیکی دفتر (AWEC) و (CoAR) و همچنان همکاری مالی و معنوی دفتر (Save the Children) سپاس و قدر دانی نمودند.

این ورکشاپ روی انکشاف رهنمود آموزشی معلمان تعلیم و تربیه در حالت اضطرار، که کار تهیه و نگارش آن از دسامبر 2017 به مسئولیت دفاتر (AWEC) و (CoAR) بود، برگزار شد. رهنمود آموزشی متذکره دارای چهار بخش در مسایل (مواد مطالعه معلمان، روانی اجتماعی، محافظت اطفال و کاهش خطرات و حوادث در حالت اضطرار) می باشد و قرار است بعد از تائید وزارت معارف، از این رهنمود در تریننگ های معلمان و خاصتاً معلمان تعلیم و تربیه در حالت اضطرار، توسط وزارت معارف و نهاد های تطبیق کننده برنامه های تعلیم و تربیه در حالت اضطرار استفاده گردد.

در اخیر ورکشاپ، نظریات شاملین روی انکشاف رهنمود آموزشی معلمان تعلیم و تربیه در حالت اضطرار جمع آوری شده و قرار است از این نظریات جهت انکشاف و غنامندی بیشتر رهنمود آموزشی استفاده صورت گیرد.